What is Coronavirus?

Coronaviruses are actually a large family of viruses that cause a variety of illnesses that range from the common cold to more serious diseases that can cause pneumonia and respiratory failure leading to death.

Coronavirus thật ra là một tổ hợp lớn của nhiều loại virus gây ra nhiều loại bệnh, bao gồm từ cảm lạnh thông thường đến những loại bệnh nghiêm trọng hơn, có thể gây viêm phổi và suy hô hấp dẫn đến tử vong.

What is Coronavirus

The most recent coronavirus that is causing worldwide panic, was first referred to in the news, simply as “ the coronavirus”.

Vi rút Corona gần đây nhất đang gây hoang mang trên toàn thế giới, lúc mới đầu được nhắc đến trong các bản tin, đơn giản là “coronavirus”

Some scientists and news outlets called it the” Novel Coronavirus”. This was because it was a new coronavirus, never seen in humans before. Novel means ‘New”.

Một số nhà khoa học và các cơ quan tin tức gọi đó là vi rút corona mới. Đây là vì nó là một loại vi rút mới, chưa từng thấy ở người trước đây.. Novel có nghĩa là mới.

Now, the disease that people get from this virus has been given a name. It is officially called COVID-19. “CO” for corona, “VI” for virus, “D” for disease and “19” for the year when it was identified.

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019.

Hiện nay, căn bệnh mà con người mắc phải từ loại vi trùng này đã  chính thức được đặt tên là. COVID-19. CO : corona/ V: virus/ D: disease / 19 : năm mà căn bệnh này xuất hiện

The virus itself is now called SARS-CoV-2.

Bản thân vi rút được gọi là SAR-CoV-2

New Words:

• Virus….: vi-rút ( vi trùng)

• Illness..: bệnh

• Disease: bệnh

• Cold……: cảm lạnh

• Pneumonia : viêm phổi

• Respiratory Failure : Suy hô hấp

• Worldwide : khắp thế giới

• Scientist : nhà khoa học

• Human : con người, nhân loại

• Identify : xác định, nhận biết , nhận dạng

• Novel : mới

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận