GPO deploy Zabbix Agent trên DC

GPO deploy Zabbix Agent trên DC là phương pháp sử dụng Group Policy Object trên Domain Controller để cài đặt tự động Zabbix Agent xuống máy tính người dùng. Đây là giải pháp nhanh nhất để các bạn IT System Admin có thể triển khai … Xem thêm